श्यामा श्याम धाम ठिमी भक्तपुरमा । पुर्णरुपमा Upvc Roofing Sheet. Upvc windows and Door. प्रयोग भयको १०००० sq .ft हल।